Algemene en Verkoop voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van GHY B.V.  (hierna; “GAIA House of Yoga”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van GAIA House of Yoga en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen GAIA House of Yoga en het Lid.

2.2. GAIA House of Yoga is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door GAIA House of Yoga te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2 Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan GAIA House of Yoga mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is GAIA House of Yoga gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van GAIA House of Yoga, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van GAIA House of Yoga).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van GAIA House of Yoga worden overgedragen.

3.4. GAIA House of Yoga behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5 GAIA House of Yoga zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschaps-pas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden aanwezig zijn in de in de Overeenkomst vermelde studio en overige studio’s van GAIA House of Yoga, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.GAIAHouseofYoga.com

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van GAIA House of Yoga, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de studio te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. GAIA House of Yoga behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd, mag GAIA House of Yoga stornokosten in rekening brengen.

4.6. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan GAIA House of Yoga te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van GAIA House of Yoga tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.7. Indien GAIA House of Yoga over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan GAIA House of Yoga het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van GAIA House of Yoga tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.8. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt een Lid het reguliere tarief. GAIA House of Yoga biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan GAIA House of Yoga meedelen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van GAIA House of Yoga. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van GAIA House of Yoga of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden of 24 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt de Overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.2 en wordt vanaf het einde van de initiële lidmaatschap duur automatisch het loyalty tarief doorberekend. De wijziging van tarief aan het einde van de looptijd is geen reden de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Het Lid kan wel een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst voor 12 maanden of 24 maanden met bijbehorend kortingstarief aangaan. In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. GAIA House of Yoga is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. GAIA House of Yoga is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1. GAIA House of Yoga verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. GAIA House of Yoga verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van GAIA House of Yoga en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van GAIA House of Yoga.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. GAIA House of Yoga kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan GAIA House of Yoga.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van GAIA House of Yoga en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de studio op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. GAIA House of Yoga is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan GAIA House of Yoga te worden gemeld. GAIA House of Yoga zal de kosten voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Op een lidmaatschap met een initiële looptijd van 12 of 24 maanden, van een Lid dat in de voorgaande 12 maanden geen Lid is geweest, is de GAIA House of Yoga Tevredenheidgarantie van toepassing. Het Lid kan zich beroepen op deze garantie door uiterlijk binnen 30 dagen na de op de voorzijde in blok 2 punt 6 vermelde datum aan de balie van de op de voorzijde vermelde studio een formulier aanvraag tot beëindiging in te vullen. De Tevredenheidgarantie zal voorts alleen worden toegekend indien het Lid conform de GAIA House of Yoga administratie de betreffende studio binnen de voormelde 30 dagen periode minimaal 5 maal bezocht heeft. Bij toekenning zal GAIA House of Yoga de door het Lid vooruitbetaalde bedragen middels overschrijving aan het Lid restitueren.

7.2. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende studio opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.3. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, middels een bij GAIA House of Yoga verkrijgbaar opzegformulier. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan GAIA House of Yoga, info@gaiahouseofyoga.com. In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website www.GAIAHouseofYoga.com) of per e-mail (info@GAIAHouseofYoga.com) opzeggen.

7.4. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert GAIA House of Yoga deze per aangetekende post te verzenden.

7.5. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van GAIA House of Yoga – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de studio’s van GAIA House of Yoga of een met GAIA House of Yoga gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is of, in het geval van een 12 of 24 maanden initiële looptijd, indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie. In geval van de Looptijd Verkorting optie, zal GAIA House of Yoga de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode (inclusief de opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief voor Looptijd Verkorting. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde studio. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van GAIA House of Yoga. Voor de in dit artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op medische gronden of als gevolg van verhuizing, is GAIA House of Yoga bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

7.6. GAIA House of Yoga mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van GAIA House of Yoga het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van GAIA House of Yoga – deugdelijk bewijs.

8.2. Voor iedere opschorting is GAIA House of Yoga bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

8.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden

9.1. GAIA House of Yoga is bevoegd om studio’s geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. GAIA House of Yoga is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een studio tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. GAIA House of Yoga is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde studio voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

9.4. Indien de in de Overeenkomst vermelde studio om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere studio’s van GAIA House of Yoga , of een met GAIA House of Yoga gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere studio’s van GAIA House of Yoga of een met GAIA House of Yoga gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere studio binnen een straal van 5 km van de in de Overeenkomst vermelde studio ligt.

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde studio te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer GAIA House of Yoga kosten dient te maken om de nieuwe (persoons-)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3 In geval van klachten met betrekking tot GAIA House of Yoga dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot GAIA House of Yoga, zoals beschreven op de website (www.GAIAHouseofYoga.com).

12. Aansprakelijkheid

12.1. GAIA House of Yoga is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens GAIA House of Yoga of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch GAIA House of Yoga, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de studio.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door GAIA House of Yoga gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de studio en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke studio. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De studio kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

14. Voorwaarden gebruik elektronische betaal / GAIA Membership Card

14.1. De GAIA Membership Card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De GAIA Membership Card blijft eigendom van GAIA House of Yoga. De kaarthouder dient de GAIA Membership Card zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

14.2. Tegoeden op de GAIA Membership Card kunnen niet worden overgedragen naar andere GAIA Membership Cards of kaarthouders. Tegoeden kunnen niet worden gebruikt om lidmaatschapsgelden te voldoen.

14.3. De kaarthouder dient verlies of diefstal van de GAIA Membership Card onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, na het voorval te melden bij GAIA House of Yoga. De betreffende GAIA Membership Card zal worden geblokkeerd.

14.4. Na aangifte van verlies of diefstal en op vertoon van deze aangifte zal een nieuwe GAIA Membership Card beschikbaar worden gesteld. Deze zal worden opgeladen met het tegoed van de geblokkeerde GAIA Membership Card, zoals aangegeven door het systeem van GAIA Membership. De kaarthouder dient de kosten voor de nieuwe GAIA Membership Card te voldoen.

14.5. GAIA keert bij opzegging, beëindiging of ontbinding van de lidmaatschapsovereenkomst geen tegoeden die nog op de GAIA Membership Card staan in geld uit.

15. Slotbepalingen

15.1. Op alle door GAIA House of Yoga gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2. Overeenkomsten tussen het Lid en GAIA House of Yoga kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

15.3. Wanneer een van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GAIAHouseofYoga.com en op alle met u (afnemers van producten van GAIA House of Yoga) gesloten overeenkomsten.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. GAIA House of Yoga behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 GAIA House of Yoga is als volgt bereikbaar:

E-mail: 24 uur per dag via het contactformulier op de website www.gaiahouseofyoga.com.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van GAIA House of Yoga en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door GAIA House of Yoga uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Bestellen

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite www.gaiahouseofyoga.com worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.
GAIA House of Yoga heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat GAIA House of Yoga uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4. Prijzen

4.1 De in de laatst verschenen internetpagina van GAIA House of Yoga vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is GAIA House of Yoga bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De geldende prijs is de prijs inclusief BTW.

4.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Al onze leveringen worden bezorgd door PostNL. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

5.3 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.

5.4 Bij bestellingen van Home artikelen, Beelden, enz. vanaf € 2.000,- zijn de kosten van verzending in Nederland, voor rekening van GAIA House of Yoga. Bij bestellingen van kleding zijn de kosten van verzending in Nederland voor rekening van afnemer.

5.5 GAIA House of Yoga levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

5.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5.7 De door GAIA House of Yoga opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6. Betaling

U kunt betalen: met Ideal Online via uw eigen bank.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van GAIA House of Yoga, totdat u aan al uw verplichtingen inclusief de betaling heeft voldaan.

8. Niet goed, Geld Terug Garantie

8.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 7 dagen in de originele verpakking, schoon, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen. Alle lessen kaarten zijn hiervan uitgesloten en zijn de algemene voorwaarden op van toepassing.

8.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour.

8.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door GAIA House of Yoga in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.

8.5 Wanneer de door GAIA House of Yoga afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

9. Ruilen

9.1 Ruilen kan binnen 7 dagen onder de in artikel 8 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, welke u vooraf dient over te maken op het banknummer van GAIA House of Yoga. Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier in de webshop van GAIA House of Yoga.com.

10. Garantie

10.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

10.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij GAIA House of Yoga worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

10.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 10.2 gestelde voorwaarden is voldaan, GAIA House of Yoga het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van GAIA House of Yoga), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

10.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; GAIA House of Yoga niet, of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van GAIA House of Yoga met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 10 geregelde garantie.

11.2 GAIA House of Yoga is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hier van.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van GAIA House of Yoga is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

12. Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.