Algemene Voorwaarden GAIA House of Yoga

1.Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. sportaanbieder: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GAIA House of Yoga gevestigd aan Giraffeweg 10 te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71006451;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen de sportaanbieder en de consument;
   3. consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de sportaanbieder;
   4. sportdienst: de sportdienst die door de sportaanbieder wordt aangeboden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, leskaart voor meerdere sportlessen, sportabonnement, personal training, workshop of evenement;
   5. 3 trainer: de natuurlijke persoon die namens de sportaanbieder de sportdienst geeft;
   6. sportclub: de sportclub van de sportaanbieder;
   7. website: de website www.Samgaia.com of de website van de sportaanbieder waarop de consument de overeenkomst heeft gesloten.

 

2. Algemeen

  1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de sportaanbieder en de consument.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
  4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de sportaanbieder vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  5. De sportaanbieder heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het abonnement van toepassing te verklaren. De consument wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor de consument, dan heeft de consument het recht het abonnement op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

 

3. Aanbod

  1. Het aanbod van de sportaanbieder is vrijblijvend.
  2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden de sportaanbieder niet.
  4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
  5. De sportaanbieder kan besluiten dat hij tijdelijk geen leden aanneemt.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
   1. De consument het online inschrijf – aankoop formulier volledig heeft ingevuld en digitaal heeft ondertekend;
   2. De consument via de website het bestelproces succesvol heeft doorlopen.
  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de consument heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

5. Herroepingsrecht

  1. De consument die via de website een overeenkomst met de sportaanbieder heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
  2. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk via de e-mail of telefonisch aan de sportaanbieder kenbaar te maken.
  3. De sportaanbieder zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de eventueel reeds betaalde kosten aan de consument terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de consument reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient de consument de prijs voor de overeenkomst te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.  

 

6. Uitzondering op het herroepingsrecht

  1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de overeenkomst die betrekking heeft op de sportdienst die op een bepaald tijdstip plaatsvindt.

 

7. Het abonnement

  1. Indien de overeenkomst een abonnement is, dan is de looptijd van het abonnement 1 jaar.
  2. Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd.
  3. Na het verstrijken van de looptijd van het abonnement wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tegen de standaard voorwaarden, tenzij de consument het abonnement overeenkomstig artikel 7.4 heeft opgezegd.
  4. De consument kan het abonnement tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  5. De consument kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  6. Opzegging dient via het persoonlijke account te gebeuren. Er is hier een button voor in het profiel.
  7. Indien de consument middels een doktersverklaring kan aantonen dat hij gedurende een bepaalde periode geen gebruik kan maken van de sportdienst, dan wordt het abonnement verlengd met de periode dat de consument wegens ziekte of blessure geen gebruik kan maken van de sportdienst.

 

8. Leskaart abonnement afmelden

  1. Indien de consument een leskaart of andere dienst heeft afgenomen en de consument niet deel kan nemen aan een sportdienst waarvoor hij zich heeft aangemeld, dan dient de consument zich uiterlijk 4 uur van tevoren af te melden voor de sportdienst. Indien de consument zich korter dan 4 uur van te voren afmeldt voor een sportdienst, dan wordt de les afgeschreven van de leskaart van de consument.

 

9. Wachtlijst

  1. Indien de consument zich aanmeldt voor een les die vol is, dan wordt de consument op de wachtlijst geplaatst. 
  2. Op het moment dat een plek is vrijgekomen in de les waarvoor de consument op de wachtlijst staat, dan ontvangt de consument een bericht en kan de consument, indien gewenst, zijn aanmelding bevestigen. 

 

10. Ledenpas, QR code en toegang tot de sportclub

  1. Om toegang te kunnen krijgen tot de sportclub dient de consument zijn ledenpas – QR Code te tonen. Is de consument zijn ledenpas – QR Code vergeten, dan kan de sportaanbieder de consument de toegang tot de sportclub weigeren. Een ledenpas – QR Code is niet vereist indien de consument zich heeft aangemeld voor een sportdienst waarvoor hij geen lid hoeft te zijn van de sportclub.
  2. Het is de sportaanbieder toegestaan de consument de toegang tot de sportclub te ontzeggen indien:
   1. Het wegens drukte niet verantwoord is om meer personen in de sportclub toe te laten;
   2. De consument een betalingsachterstand heeft;
   3. De consument onder invloed is van drank en/of drugs;
   4. De consument in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld indien de consument zich schuldig maakt aan wangedrag.
  3. De ledenpas – QR Code is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
  4. Indien de consument niet meer in het bezit is van zijn ledenpas, door welke oorzaak dan ook, dan blijft de betalingsverplichting voor de overeenkomst bestaan en dan dient de consument een nieuwe ledenpas – QR Code bij de sportaanbieder aan te vragen. De sportaanbieder is gerechtigd voor een nieuwe ledenpas – QR Code kosten aan de consument in rekening te brengen. 

 

11. Openingstijden

  1. De consument heeft toegang tot de sportclub gedurende de openingstijden van de sportclub. De openingstijden worden in de sportclub kenbaar gemaakt. De sportaanbieder heeft het recht zijn openingstijden aan te passen. 
  2. Tijdens officieel erkende feestdagen kan de sportaanbieder besluiten dat de sportclub gesloten is.

 

12. Sportlessen

  1. De sportaanbieder heeft het recht het aanbod aan sportlessen te wijzigen en het rooster van de sportlessen aan te passen.

 

13. Annulering van een sportdienst door de sportaanbieder

  1. De sportaanbieder heeft het recht een sportdienst te annuleren. Een sportdienst kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor de sportdienst zijn of indien er sprake is van overmacht, zie artikel 20.2.
  2. De sportaanbieder tracht de consument die zou deelnemen aan de sportdienst zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering van de sportdienst.
  3. Indien de consument betaald heeft voor een losse les die geannuleerd is, dan worden de kosten voor deze les terugbetaald aan de consument.

  

14. Verplichtingen van de consument

  1. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de sportaanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
  2. De gegevens en informatie die de consument aan de sportaanbieder verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
  3. Indien de consument verhuist, dan dient de consument zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan de sportaanbieder door te geven via zijn account.
  4. De consument dient geschikte sportkleding te dragen.
  5. Indien de consument in de sportclub sport, dan dient de consument de schoenen niet te dragen en op te bergen in de daarvoor ingerichte ruimte.
  6. Het is de consument verboden andere leden van de sportaanbieder lastig te vallen of (seksueel) te intimideren, luidruchtig te zijn of op enige andere wijze overlast te veroorzaken aan andere leden.
  7. Het bellen met een mobiele telefoon in de ruimtes in de sportclub waar gesport wordt, is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie.
  8. De consument is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de sportclub, de daarin aanwezige zaken, die is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van de consument.
  9. Het is niet toegestaan te roken in en voor de ingang van de sportclub.
  10. In yoga en mindfulness ruimte dient de er stilte te worden nageleefd. 

 

15. De sportdienst 

  1. De consument dient gezondheidsklachten voor aanvang van de sportdienst te melden aan de trainer.
  2. De consument verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan sportdienst. Indien de consument hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij deelneemt aan de sportdienst.
  3. De consument dient de sportdienst te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de sportdienst schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
  4. Indien de consument zich niet geschikt acht voor de sportdienst, dan dient de consument dat direct aan de trainer te melden.
  5. De consument is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan de sportdienst blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de sportaanbieder.
  6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de sportdienst is niet toegestaan. 
  7. Als de consument zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de sportdienst onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is de sportaanbieder bevoegd de sportdienst te staken of de consument de toegang tot de sportdienst te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de sportaanbieder op vergoeding van eventuele schade.

 

16. Tarieven

  1. De sportaanbieder heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
  2. De consument wordt ruim van tevoren schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.
  3. Nieuwe tarieven voor abonnementen treden in werking op het moment van verlenging van het abonnement.

 

17. Betaling

  1. Betaling geschiedt (maandelijks) vooraf middels automatische incasso.
  2. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Samgaia de consument een herinnering. Geeft de consument geen gehoor aan de herinnering, dan kan de Samgaia de vordering uit handen geven. 
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de consument in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  4. Iedere betaling door de consument strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de consument tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

18. Ontbinding en opschorting

  1. De Samgaia – Sport aanbieder is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt en de consument geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  2. Voorts is de Samgaia – Sport aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

19. Aansprakelijkheid

  1. De sportaanbieder kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20.2;
   2. enige daad of nalatigheid van de consument, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
   3. De sportaanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de sportaanbieder is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
    1. Deelname aan de sportdienst geschiedt geheel op eigen risico. De consument is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de sportdienst en/of tijdens zijn verblijf in de sportclub. De sportaanbieder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de sportdienst. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de sportdienst komen geheel voor rekening van de consument, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de sportaanbieder.
    2. De consument dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door de sportaanbieder. Indien de consument weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de consument verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
    3. De sportaanbieder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de consument op het terrein waar de sportdienst plaatsvindt en/of in de sportclub.
    4. Indien de sportaanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de sportaanbieder beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de sportaanbieder gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de sportaanbieder beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de kosten van de sportdienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

20. Overmacht

  1. De sportaanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. 
  2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internet storing, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop de sportaanbieder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

21. Persoonsgegevens

  1. Samgaia verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Samgaia kan de consument het privacy beleid van de Samgaia raadplegen, zie het Privacy Beleid.
  2. Om diefstal in de sportclub te voorkomen en ter beveiliging van zaken en aanwezigen op de sportclub kan de sportaanbieder in de sportclub camera’s plaatsen. Camera’s worden niet geplaatst in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

22. Intellectuele eigendom

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op sportdiensten ontwikkeld door de sportaanbieder blijven bij de sportaanbieder berusten. 
  2. Het is zonder voorafgaande toestemming van de sportaanbieder niet toegestaan om opnames in beeld en/of geluid te maken van de sportdienst.

 

23. Overdracht

  1. Het is de consument niet toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van Samgaia, zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

 

24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen de consument en de sportaanbieder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de sportaanbieder gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat de sportaanbieder zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.